Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.
To nie Twój sklep?
Zmień
Twój sklep Kaufland

Dotychczas wybrane sklepy

Regulamin akcji promocyjnej „Za 100 zł kupujesz, 10 zł zyskujesz”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Za 100 zł kupujesz,  10 zł zyskujesz”, zwanej dalej „Akcją”.

2.        Organizatorem Akcji jest spółka działająca pod firmą Kaufland Polska Markety  sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem przy Alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036, zwana dalej „Organizatorem”.

3.        Akcja prowadzona jest wyłącznie w wybranym markecie Kaufland w Łomży przy  al. J. Piłsudskiego 33, zwanym dalej „Marketem Akcyjnym”

4.        Akcja trwać będzie w 4  następujących okresach (zwanych dalej jako „Okres Trwania Akcji”): od 07 Grudnia  2017 r. do  10  Grudnia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

Organizator z wyprzedzeniem poinformuje potencjalnych uczestników Akcji o dniu, w którym Akcja zakończy się w związku z wyczerpaniem zapasów bonów upominkowych. Informacja o wcześniejszym zakończeniu Akcji pojawi się na terenie marketów Organizatora, w szczególności punktach informacyjnych znajdujących się w Markecie Akcyjnym.

5.        W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które są jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 lutego 2017 r.; Dz.U. z 2017, poz. 459) zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby kupujące produkty w innym charakterze niż konsumenci (np. przedsiębiorcy) wyłączone są z udziału w Promocji.

6.        Z udziału w Akcji wyłączone są osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich rodzin, tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (tj. rodzice i dzieci) oraz małżonkowie i rodzeństwo.

 

§ 2 ISTOTA AKCJI I ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

1.        Akcja przeprowadzana jest w Markecie Akcyjnym. Paragony biorące udział w Akcji okazywane irejestrowane będą w punkcie  informacyjnym znajdującym się na terenie marketu, zwanym dalej „Punktem Informacyjnym”. W Punkcie Informacyjnym wydawane będą również nagrody, o których mowa w § 3 poniżej.

2.        Aby otrzymać nagrodę, o której mowa w § 3 poniżej, Uczestnik powinien w Okresie Trwania Akcji:

a)     dokonać w Markecie Akcyjnym Organizatora jednorazowych zakupów na kwotę co najmniej 100 (słownie sto) złotych (z wyłączeniem produktów wskazanych w ust. 6 poniżej). Nagroda przysługuje za dokonanie zakupu co najmniej na kwotę w wysokości 100 (stu) złotych z zastrzeżeniem postanowień dotyczących produktów wyłączonych z Promocji.

b)     w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt a) powyżej, zgłosić się w Okresie Trwania Akcji  z paragonem  potwierdzającym dokonane zakupy do Punktu Informacyjnego w Markecie Akcyjnym  Organizatora w celu odebrania nagrody, o której mowa w § 3,

3.        Każdy  paragon  uprawnia do odbioru jednej nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 poniżej. Paragon raz użyty do udziału w Akcji nie może ponownie stanowić podstawy do ubiegania się o nagrodę w Akcji.

4.        Po okazaniu paragonu w Punkcie Informacyjnym zarejestrowany zostanie jego numer. Zarejestrowany paragon zostanie przez Organizatora stosownie oznaczony.

5.        Z udziału w Akcji wykluczone są faktury VAT. Paragon użyty w Akcji może być jednocześnie używany w innych konkursach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora w tym samym czasie co Akcja.

6.        Z Akcji wyłączone są w całości paragony fiskalne potwierdzające zakup jednego lub więcej z następujących produktów będących w sprzedaży w Markecie Akcyjnym:

a)       napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z dnia 12 kwietnia 2016 r.; Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.) w tym piwo,;

b)       wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe, rekwizyty tytoniowe oraz produkty imitujące powyższe wyroby, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. z dnia 17 maja  2017 r.; Dz. U. z 2017, poz. 957);

c)        produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. z dnia 23 grudnia 2016 r.; Dz. U. z 2016, poz. 2142 ze zm.);

d)       preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z dnia 24 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2017, poz. 149 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt, o których mowa w tej ustawie;

e)       bony upominkowe oraz karty podarunkowe.

7.      Zwrot jednego lub więcej pełnowartościowych produktów kupionych w Okresie Trwania Akcji, który skutkować będzie brakiem spełnienia warunków uprawniających pierwotnie do uzyskania Nagrody  jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku jednoczesnego dokonania zwrotu Nagrody. Zwrot produktów, za których zakup została wydana Nagroda jest możliwy wyłącznie po okazaniu paragonu lub innego dowodu potwierdzającego zakup.

 

§ 3 NAGRODY

1.        Nagrodą za udział w Akcji jest  bon upominkowy Kaufland opiewający na kwotę 10 (dziesięć) złotych, uprawniający do zakupów w dowolnym markecie sieci Kaufland za tą kwotę („Nagroda”). Nagroda może być wydana w formie jednego lub kilku bonów upominkowych, jednak o wartości równiej 10 (dziesięć) złotych.

1.         Organizator, w każdym z okresów wymienionych w § 1 ust. 4  przewidział łącznie maksymalnie 5 000 Nagród (dalej: „Limit Nagród”). Organizator poinformuje potencjalnych uczestników Akcji o wyczerpaniu Limitu Nagród. Informacja o wyczerpaniu Limitu Nagród pojawi się na terenie marketów Organizatora, w których Akcja jest organizowana w szczególności punktach informacyjnych znajdujących się w tych marketach.

2.        Nagroda przewidziana w Akcji nie podlega wymianie na gotówkę.

3.        Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5 poniżej, Nagroda będzie wręczana w Punkcie Informacyjnym bezpośrednio po okazaniu paragonów fiskalnych uprawniających do otrzymania Nagrody.

4.        W przypadku gdyby okazało się, że z jakichkolwiek przyczyn wydanie Nagrody jest niemożliwe bezpośrednio po okazaniu Paragonów, Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w terminie do 60 dni od dnia okazania paragonów w Punkcie Informacyjnym, w którym paragony okazano.

5.        Nagroda może zostać odebrana wyłącznie w Okresie Trwania Akcji lub w okresie odpowiednio do 60 dni po jej zakończeniu w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 4  powyżej.

6.        Zasady korzystania z bonów upominkowych są uregulowane w Regulaminie bonów upominkowych dostępnym na stronie Organizatora www.kaufland.pl w zakładce „Dla Klienta”.

 

§ 4 DANE OSOBOWE

1.        W ramach Akcji co do zasady nie będą przetwarzane dane osobowe.

2.        W przypadku składania reklamacji przez Uczestnika Akcji, Uczestnik zostanie poproszony o przekazanie danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 2. W przypadku przesłania reklamacji mailem, adres email stanowiący dane osobowe również będzie przetwarzany.

3.        Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 28 czerwca 2016; Dz.U. 2016 poz. 922) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, jest Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy Alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036, posiadająca REGON: 151562471 i NIP: 8992367273.

4.        Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu, jest całkowicie dobrowolne, lecz ich udzielenie warunkuje rozpatrzenie reklamacji.

5.        W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, dane zbierane są w celu rozpatrzenia reklamacji związanej z Akcją, a podstawą ich przetwarzania jest art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.

6.        Każda osoba, która poda swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

7.        Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych Kaufland dostępną pod adresem: www.kaufland.pl.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą mailową na adres: service@kaufland.pl lub pisemną na podany w § 1 adres siedziby Organizatora.

2.        Reklamacja w celu możliwie efektywnego jej rozpatrzenia powinna zawierać imię, nazwisko i adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.        Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o jej rozpatrzeniu na adres email, z którego przesłała reklamację albo adres pocztowy wskazany na przesyłce pocztowej z reklamacją.

4.        Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Akcji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5.        Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu,
w czasie trwania Promocji w przypadku przedłużenia okresu trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów na podstawie Regulaminu przed dokonaniem jego zmiany będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Akcji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w marketach sieci Kaufland

6.        Regulamin dostępny jest w Punktach Informacyjnych w marketach Organizatora.

7.        Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe uczestników Akcji  na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

8.        Regulamin wchodzi w życie 07 Grudnia 2017 r. roku.

Komunikat dot. rozsyłania fałszywych wiadomości

Szanowni Państwo,

w związku z bezprawnym rozsyłaniem wiadomości mailowych i SMS zawierających nieprawdziwe informacje o możliwości otrzymania benefitów (m.in. kart podarunkowych, nagród, kredytów zakupowych) rzekomo oferowanych przez sieć Kaufland, informujemy że...