Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.

Regulamin akcji promocyjnej „Odbierz swoje 10 zł”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Odbierz swoje 10zł”, zwanej dalej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest spółka działająca pod firmą Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem przy Alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja prowadzona we wszystkich marketach Kaufland, zwanymi dalej „Marketami Akcyjnymi”
4. Akcja trwać będzie w okresie (zwanych dalej jako „Okres Trwania Akcji”): od 19 Lutego 2018 r. do 21 Lutego 2018 r. lub do wyczerpania zapasów
Organizator z wyprzedzeniem poinformuje potencjalnych uczestników Akcji o dniu, w którym Akcja zakończy się w związku z wyczerpaniem zapasów bonów upominkowych. Informacja o wcześniejszym zakończeniu Akcji pojawi się na terenie marketów Organizatora, w szczególności punktach informacyjnych znajdujących się w Markecie Akcyjnym.
5. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które są jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 lutego 2017 r.; Dz.U. z 2017, poz. 459) zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby kupujące produkty w innym charakterze niż konsumenci (np. przedsiębiorcy) wyłączone są z udziału w Promocji.
6. Z udziału w Akcji wyłączone są osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich rodzin, tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (tj. rodzice i dzieci) oraz małżonkowie i rodzeństwo.


§ 2
ISTOTA AKCJI I ZASADY UDZIAŁU W AKCJI


1. Akcja przeprowadzana jest w Markecie Akcyjnym. Paragony biorące udział w Akcji okazywane i rejestrowane będą w punkcie informacyjnym znajdującym się na terenie marketu, zwanym dalej „Punktem Informacyjnym”. W Punkcie Informacyjnym wydawane będą również nagrody, o których mowa w § 3 poniżej.
2. Aby otrzymać nagrodę, o której mowa w § 3 poniżej, Uczestnik powinien w Okresie Trwania Akcji:
a) dokonać w Markecie Akcyjnym Organizatora jednorazowych zakupów na kwotę co najmniej 100 (słownie sto) złotych (z wyłączeniem produktów wskazanych w ust. 6 poniżej). Nagroda przysługuje za dokonanie zakupu co najmniej na kwotę w wysokości 100 (stu) złotych z zastrzeżeniem postanowień dotyczących produktów wyłączonych z Promocji.
b) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt a) powyżej, zgłosić się w Okresie Trwania Akcji z paragonem potwierdzającym dokonane zakupy do Punktu Informacyjnego w Markecie Akcyjnym Organizatora w celu odebrania nagrody, o której mowa w § 3,
3. Każdy paragon uprawnia do odbioru jednej nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 poniżej. Paragon raz użyty do udziału w Akcji nie może ponownie stanowić podstawy do ubiegania się o nagrodę w Akcji.
4. Po okazaniu paragonu w Punkcie Informacyjnym zarejestrowany zostanie jego numer. Zarejestrowany paragon zostanie przez Organizatora stosownie oznaczony.
5. Z udziału w Akcji wykluczone są faktury VAT. Paragon użyty w Akcji może być jednocześnie używany w innych konkursach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora w tym samym czasie co Akcja.
Regulamin akcji promocyjnej „Odbierz swoje 10 zł” 2/3
6. Z Akcji wyłączone są w całości paragony fiskalne potwierdzające zakup jednego lub więcej z następujących produktów będących w sprzedaży w Markecie Akcyjnym:
a) napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z dnia 12 kwietnia 2016 r.; Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.) w tym piwo,;
b) wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe, rekwizyty tytoniowe oraz produkty imitujące powyższe wyroby, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. z dnia 17 maja 2017 r.; Dz. U. z 2017, poz. 957);
c) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. z dnia 23 grudnia 2016 r.; Dz. U. z 2016, poz. 2142 ze zm.);
d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z dnia 24 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2017, poz. 149 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt, o których mowa w tej ustawie;
e) bony upominkowe oraz karty podarunkowe.
7. Zwrot jednego lub więcej pełnowartościowych produktów kupionych w Okresie Trwania Akcji, który skutkować będzie brakiem spełnienia warunków uprawniających pierwotnie do uzyskania Nagrody jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku jednoczesnego dokonania zwrotu Nagrody. Zwrot produktów, za których zakup została wydana Nagroda jest możliwy wyłącznie po okazaniu paragonu lub innego dowodu potwierdzającego zakup.


§ 3
NAGRODY


1. Nagrodą za udział w Akcji jest bon upominkowy Kaufland opiewający na kwotę 10 (dziesięć) złotych, uprawniający do zakupów w dowolnym markecie sieci Kaufland za tą kwotę („Nagroda”). Nagroda może być wydana w formie jednego lub kilku bonów upominkowych, jednak o wartości równiej 10 (dziesięć) złotych.
7. Organizator, w każdym z okresów wymienionych w § 1 ust. 4 przewidział łącznie maksymalnie 1000 Nagród (dalej: „Limit Nagród”). Organizator poinformuje potencjalnych uczestników Akcji o wyczerpaniu Limitu Nagród. Informacja o wyczerpaniu Limitu Nagród pojawi się na terenie marketów Organizatora, w których Akcja jest organizowana w szczególności punktach informacyjnych znajdujących się w tych marketach.
2. Nagroda przewidziana w Akcji nie podlega wymianie na gotówkę.
3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5 poniżej, Nagroda będzie wręczana w Punkcie Informacyjnym bezpośrednio po okazaniu paragonów fiskalnych uprawniających do otrzymania Nagrody.
4. W przypadku gdyby okazało się, że z jakichkolwiek przyczyn wydanie Nagrody jest niemożliwe bezpośrednio po okazaniu Paragonów, Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w terminie do 60 dni od dnia okazania paragonów w Punkcie Informacyjnym, w którym paragony okazano.
5. Nagroda może zostać odebrana wyłącznie w Okresie Trwania Akcji lub w okresie odpowiednio do 60 dni po jej zakończeniu w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej.
6. Zasady korzystania z bonów upominkowych są uregulowane w Regulaminie bonów upominkowych dostępnym na stronie Organizatora www.kaufland.pl w zakładce „Dla Klienta”.


§ 4
DANE OSOBOWE


1. W ramach Akcji co do zasady nie będą przetwarzane dane osobowe.
2. W przypadku składania reklamacji przez Uczestnika Akcji, Uczestnik zostanie poproszony o przekazanie danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 2. W przypadku przesłania reklamacji mailem, adres email stanowiący dane osobowe również będzie przetwarzany.
Regulamin akcji promocyjnej „Odbierz swoje 10 zł” 3/3
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 28 czerwca 2016; Dz.U. 2016 poz. 922) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, jest Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy Alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036, posiadająca REGON: 151562471 i NIP: 8992367273.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest całkowicie dobrowolne, lecz ich udzielenie warunkuje rozpatrzenie reklamacji.
5. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, dane zbierane są w celu rozpatrzenia reklamacji związanej z Akcją, a podstawą ich przetwarzania jest art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Każda osoba, która poda swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych Kaufland dostępną pod adresem: www.kaufland.pl.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą mailową na adres: service@kaufland.pl lub pisemną na podany w § 1 adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja w celu możliwie efektywnego jej rozpatrzenia powinna zawierać imię, nazwisko i adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o jej rozpatrzeniu na adres email, z którego przesłała reklamację albo adres pocztowy wskazany na przesyłce pocztowej z reklamacją.
4. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Akcji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji w przypadku przedłużenia okresu trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów na podstawie Regulaminu przed dokonaniem jego zmiany będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Akcji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w marketach sieci Kaufland
6. Regulamin dostępny jest w Punktach Informacyjnych w marketach Organizatora.
7. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe uczestników Akcji na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
8. Regulamin wchodzi w życie 19 Lutego 2018 r. roku.

Regulamin akcji promocyjnej „Odbierz swoje 10 zł” przeprowadzanej w markecie w Łomży przy al. J. Piłsudskiego 33

Okres trwania akcji: 19-21.02.2018, 26-28.02.2018, 05-07.03.2018, 12.-14.03.2018 lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin akcji promocyjnej „Odbierz swoje 10 zł” przeprowadzanej w markecie Kaufland we Włocławku przy ul. Kilińskiego 5

Okres trwania akcji: 19-21.02.2018, 26-28.02.2018, 05-07.03.2018, 12.-14.03.2018 lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin akcji promocyjnej „Odbierz swoje 10 zł” przeprowadzanej w markecie Kaufland w Gdyni przy ul. Unruga 5

Okres trwania akcji: 19-21.02.2018, 26-28.02.2018, 05-07.03.2018, 12.-14.03.2018 lub do wyczerpania zapasów.