Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.
To nie Twój sklep?
Zmień
Twój sklep Kaufland

Dotychczas wybrane sklepy

Konkurs dla prawdziwych kibiców!

Jedni kibicują w samotności, inni w gronie znajomych. Jedni siedzą przed telewizorem w domu, inni w pubie lub na stadionie.

A jak Ty zamierzasz kibicować biało-czerwonym? W milczeniu, obgryzając nerwowo paznokcie, czy może całym gardłem, żywiołowo zagrzewając piłkarzy śpiewem i okrzykami?

Napisz o swoim sposobie i powalcz o 1 z 10 bonów o wartości 100 złotych na zakupy w naszych sklepach! A więc do dzieła!

Konkurs trwa do

  • Napisz, w jaki sposób będziesz kibicował biało-czerwonym. Samotnie czy ze znajomymi? W milczeniu czy zagrzewając piłkarzy do boju śpiewem lub okrzykami?

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu Konkursu "Kibicujmy razem", jego treść jest dla mnie zrozumiała i wyrażam zgodę na związanie się z jego postanowieniami.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu „Kibicujmy razem” (zwanego dalej „Konkursem”). Regulamin stanowi treść umowy konkursowej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu. Umowa z określonym uczestnikiem Konkursu zostaje zawarta na okres od chwili otrzymania od Uczestnika odpowiedzi na zadanie wraz z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu do dnia opublikowania przez Organizatora wyników zgodnie z § 7 ust. 6 i odpowiednio § 11 Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zwycięzcy umowa konkursowa obowiązuje do czasu wydania Zwycięzcom nagrody przewidzianej Regulaminem. W żadnym przypadku nie uszczupla to prawa uczestników do złożenia reklamacji.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu www.kaufland.pl/kibicujmy-razem.
3. Organizatorem Konkursu jest Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036, posiadająca REGON: 151562471 i NIP: 8992367273 (zwana dalej „Organizatorem”).
4. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2
Czas trwania konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 14 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00.00 i kończy 28 czerwca 2018 r. roku o godzinie 23:59.59.
2. Osoba biorąca udział w Konkursie może zdobyć nagrodę, o której mowa w § 7 poniżej, przyznaną przez komisję konkursową, o której mowa w § 3 poniżej.
3. O wygranej w Konkursie laureat zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Organizatora Konkursu.

§ 3
Komisja konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”).
2. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a) przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b) ocena prawidłowości zgłoszeń do Konkursu,
c) ocena nadesłanych odpowiedzi na zadanie i wybór zwycięzców Konkursu.

§ 4
Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i są jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (dalej zwani: „Uczestnicy”).
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia do Konkursu Regulamin.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich rodzin, tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (tj. rodzice i dzieci) oraz małżonkowie i rodzeństwo.

§ 5
Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.kaufland.pl/kibicujmy-razem
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w § 6 Regulaminu i efekt jego wykonania (odpowiedź na zadanie) przesłać w formularzu,
b) wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając w nim:
- swoje prawdziwe dane osobowe: imię, nazwisko, adres email
- rozwiązanie zadania konkursowego – odpowiedź na zadanie i przesłać je Organizatorowi (klikając w pole „Wyślij” pod formularzem) w trakcie trwania Konkursu wraz ze zgodą, o której mowa w kolejnym punkcie;
b) zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na jego postanowienia poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody;
3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik nie jest zobowiązany dokonać jakichkolwiek dodatkowych płatności na rzecz Organizatora.
4. Uczestnik może wziąć udział więcej niż jeden raz w Konkursie i zgłosić więcej niż jedną odpowiedź na zadanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu. Każda odpowiedź na zadanie powinna zostać zgłoszona do Konkursu w odrębnym zgłoszeniu i z zachowaniem warunków opisanych w § 5 ust. 2 powyżej.
5. Każde zgłoszenie konkursowe podlega moderacji i jest weryfikowane pod względem zgodności i poprawności udostępnianych treści z warunkami Regulaminu, a w szczególności z kryteriami opisanymi w § 6 ust. 2 poniżej.
6. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy konkursowej zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia określonego w § 1 ust. 1 Regulaminu. Informacja o odstąpieniu wraz z wzorem odstąpienia stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

§ 6
Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe, którego wykonanie umożliwia udział i wygraną w Konkursie, polega na jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Napisz, w jaki sposób będziesz kibicował białoczerwonym. Samotnie czy ze znajomymi? W milczeniu czy zagrzewając piłkarzy do boju śpiewem lub okrzykami?”, zwanej dalej „odpowiedzią na zadanie”.
2. Aby dana odpowiedź na zadanie mogła stanowić podstawę do udziału w Konkursie i wygrania nagrody:
a) Uczestnik powinien posiadać wyłączne prawa autorskie majątkowe i osobiste do odpowiedzi na zadanie w zakresie umożliwiającym mu przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na zadanie zgodnie z § 9 poniżej (odpowiedź na zadanie powinna być efektem pracy twórczej wyłącznie Uczestnika),
b) odpowiedź na zadanie nie powinna zawierać treści naruszających prawo, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich,
c) odpowiedź na zadanie nie powinna zawierać jakichkolwiek nawiązań do marek, firm, znaków towarowych podmiotów prowadzących podobną działalność jak Organizator (konkurentów Organizatora) – w szczególności nie powinna zawierać informacji dotyczących innych sieci marketów lub dyskontów działających na terenie Polski.
3. Odpowiedzi na zadanie niezgodne z § 6 ust. 2 nie mogą brać udziału w Konkursie.
4. Komisja dokona oceny odpowiedzi na zadanie uwzględniając w szczególności ich zgodność z niniejszym Regulaminem, oryginalność, a także pomysłowość oraz kreatywność twórców.

§ 7
Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie do zdobycia jest jeden zestaw nagród, zwany dalej „Zestawem Nagród”, składający się z:
a) karty podarunkowej o wartości 100 zł (sto złotych) umożliwiającej zakup produktów w sklepach Organizatora Konkursu;
b) jednej pieniężnej nagrody dodatkowej w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej opisanego w § 7 ust. 3 i 4.
2. Komisja przyzna Zestaw Nagród dziesięciu Uczestnikom. Uczestnik, któremu Komisja przyzna nagrodę, zwany dalej będzie „Zwycięzcą”.
3. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie stanowi 11,11 % wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku podatkowego.
5. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail o wygranej dostarczyć Organizatorowi swój adres korespondencyjny, na który zostanie wysłana mu Nagroda. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi takich informacji, Nagroda, która miałaby mu przypaść, pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona przez Komisję na stronie Konkursu www.kaufland.pl/kibicujmy-razem do 31 lipca 2018 r. oraz przesłana w formie wiadomości e-mail do Zwycięzców.
7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania nagrody w celu jego identyfikacji i wydania tej nagrody osobie do tego upoważnionej. W tym celu Zwycięzca przed wydaniem mu nagrody zostanie poproszony o okazanie dowodu tożsamości.
8. W przypadku, gdy Zwycięzca nie wykona obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. powyżej nagroda, która miałaby mu przypaść pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
9. Informacja o ostatecznym rozwiązaniu Konkursu zostanie umieszczona przez Komisję na stronie Konkursu www.kaufland.pl/kibicujmy-razem do dnia 31 sierpnia 2018 r.
10. Organizator wyda Zwycięzcy nagrodę w formie karty podarunkowej w terminie do 30 września 2018 r.
11. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
12. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w całości lub w części.
13. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niewykorzystania nagrody przez Zwycięzcę lub wykorzystania jej przez Zwycięzcę w wartości niższej niż określona w niniejszym Regulaminie wypłacenie pozostałej wartości nagrody w części lub całości nie jest możliwe zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
14. Organizator wyda Zwycięzcy nagrodę na swój koszt.
15. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania karty podarunkowej, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a) w szczególności zasady dotyczące oferty, terminu wykorzystania oraz pozostałe zasady korzystania z kart podarunkowych są uregulowane w Regulaminie kart podarunkowych dostępnym na stronie Organizatora w zakładce „Dla Klienta” www.kaufland.pl/kartapodarunkowa.

§ 8
Niedozwolone zachowania Uczestników

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie lub podają nieprawdziwe dane osobowe;
b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu lub zgłaszania różnych Uczestników;
c) podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń w działaniu systemów informatycznych Organizatora.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową).
3. Organizator może uzależnić udział Uczestnika w Konkursie od złożenia mu przez niego wyjaśnień dotyczących jego aktywności lub udziału w Konkursie.

§ 9
Prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi na zadanie

1. Uczestnik w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie udziela Organizatorowi prawa do korzystania z odpowiedzi na zadanie (zwanego dalej „Licencją”) na zasadach opisanych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.
2. Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub
b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
3. Licencja ma charakter niewyłączny, nie jest ograniczona w czasie ani co do terytorium. Organizator może udzielić sublicencji dowolnym podmiotom. Udzielający Licencji zobowiązany jest jej nie wypowiadać przez okres pierwszych pięciu lat jej obowiązywania.
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania odpowiedzi na zadanie do przeprowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
5. Organizator jest uprawniony do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w odpowiedzi na zadanie w całości lub części oraz dokonywania ich opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części odpowiedzi na zadanie.
6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do odpowiedzi na zadanie i rozporządzania tymi prawami.
7. Organizator jest uprawniony do wykorzystania odpowiedzi na zadanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
8. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia odpowiedzi na zadanie oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do odpowiedzi na zadanie w sposób uniemożliwiający Organizatorowi korzystanie z odpowiedzi na zadanie zgodnie z udzieloną w niniejszym paragrafie Licencją.
9. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu przechodzą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej odpowiedzi na zadanie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej odpowiedzi na zadanie następuje w zakresie pól eksploatacji opisanych w § 9 ust. 2, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych łącznie z upoważnieniami, zezwoleniami i zobowiązaniami opisanymi w niniejszym paragrafie powyżej stosowanymi odpowiednio. Uczestnik oświadcza, że zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do odpowiedzi na zadanie na ww. polach eksploatacji. Uczestnik oświadcza, że powstrzyma się od wykonywania autorskich praw osobistych do odpowiedzi na zadanie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora następują z tytułu przyznania mu wygranej w Konkursie i następuje bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
10. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagród na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia Licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 10
Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 2 lit.b) i § 7 ust. 5 Regulaminu oraz innych danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie jest Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036, posiadająca REGON: 151562471 i NIP: 8992367273.
2. W sprawach przetwarzania wszystkich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych administratora pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@kaufland.pl lub pod adresem siedziby administratora, wskazanej w § 10 ust. 1.
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b Regulaminu jest jednak warunkiem uczestnictwa w Konkursie, a podanie danych o których mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu są warunkiem wydania Nagrody. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania danych osobowych, jednakże ich udzielenie warunkuje możliwość udziału w Konkursie, wydania Nagrody oraz możliwość udzielenia odpowiedzi na reklamację.
4. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:
a) komunikacji z Uczestnikiem, w tym przesłania nagrody (imię i nazwisko, adres, adres e- mail oraz numer telefonu komórkowego);
b) wykonywania praw i obowiązków związanych z udziałem w Konkursie;
c) zapewnienia Uczestnikowi dostępu do dokonanego prze z niego zgłoszenia konkursowego;
d) przeprowadzenia Konkursu;
e) publikacji wyników Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych na stronie www.kaufland.pl;
f) rozpatrzenia reklamacji;
g) wykonania obowiązku podatkowego.
5. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest:
a) w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w § 10 ust. 4 lit. a – e Regulaminu – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej zwane „RODO”);
b) w przypadku reklamacji i realizacji obowiązku podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem i Licencją.
7. Każda osoba, która poda swoje dane osobowe, ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych;
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazane firmie kurierskiej w celu doręczenia nagród Zwycięzcom oraz ewentualnie także innym podmiotom, które wspierają Organizatora przy organizacji niniejszego konkursu

§ 11
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu.
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres service@kaufland.pl z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Kibicujmy razem”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja w celu możliwie efektywnego jej rozpatrzenia powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora spośród jego pracowników liczącą nie mniej niż 3 osoby.

§ 12
Informacjao szczególnych zagrożeniach związanych z udziałem w Konkursie z wykorzystaniem drogi elektronicznej

1. W wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kaufland informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z udziałem w Konkursie z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
a. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
b. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, robaków, trojanów (koni trojańskich), keyloggerów, dialerów;
c. możliwość zadziałania oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli (oprogramowanie spyware);
d. możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł) - w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji i kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;
e. narażenie na działanie oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane (piractwo);
f. niedozwolony podsłuch, polegający np. na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
g. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;
h. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
i. włamania do systemu teleinformatycznego Uczestnika z użyciem narzędzi hackerskich (np. exploit i rootkit)
j. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.
3. Zagrożenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą wystąpić mimo stosowania przez Kaufland środków zabezpieczających przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
4. Uniknięcie zagrożeń, o których mowa w ust. 2 wymaga od Uczestnika:
a) używania programu antywirusowego na urządzeniach, które wykorzystuje do korzystania z sieci Internet i aktualizowania tego oprogramowania,
b) włączenia zapory sieciowej,
c) regularnego, całościowego skanowania systemu programem antywirusowym,
d) używania oprogramowania pochodzącego z legalnego źródła,
5. Funkcją oraz celem oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści Konkursu, przeprowadzonego na podstawie niniejszego Regulaminu, a wprowadzonych do systemu teleinformatycznego Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie z wykorzystaniem drogi elektronicznej (tzw. pliki cookies) jest:
a) zapewnienie uwierzytelnienia sesji lub zapisywanie danych umożliwiających i ułatwiających korzystanie z portalu internetowego kaufland.pl,
b) prowadzenie statystyk odwiedzin tego portalu,
6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez Spółkę z plików cookies na portalu internetowym www.kaufland.pl dostępne są w polityce prywatności, zamieszczonej pod adresem https://www.kaufland.pl/polityka-prywatnosci.html.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu www.kaufland.pl/kibicujmy-razem.
3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: service@kaufland.pl lub pod numerem telefonu: 800 300 062.
5. Informacja o odstąpieniu od umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w chwili zgłoszenia do Konkursu wraz z wzorem odstąpienia stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie 14 czerwca 2018 r.
7. W oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy o prawach konsumenta Organizator informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
· Pozasądowe rozwiązywanie sporów oznacza, że spór jest rozpatrywany przez podmioty nie należące do systemu sądownictwa powszechnego (tradycyjnych sądów).
· W przypadku sporów z przedsiębiorcami działającymi w branży handlu detalicznego, konsumenci mogą wnioskować o rozwiązanie sporu przez organy lub sądy polubowne działające przy Inspekcji Handlowej.
· W przypadku sporów związanych z internetowymi umowami sprzedaży lub internetowymi umowami o świadczenie usług, wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu złożyć można poprzez tzw. platformę ODR, znajdującą się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
· Udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów jest dobrowolny zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy. Bez zgody obu stron spór nie może być rozwiązany w tym trybie (wyjątki dotyczą podmiotów z rynku finansowego).
· Więcej szczegółów na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w szczególności pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
___________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK Nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy konkursowej zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu Konkursu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Amii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036, posiadającą REGON: 151562471 i NIP: 8992367273, telefon: 800 600 032, adres e-mail: service@kaufland.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
Umowa konkursowa po odstąpieniu od niej traktowana będzie, jakby nie doszło do jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Organizator usunie Państwa dane osobowe podane przy rejestracji do Konkursu, a także zaprzestanie korzystania z Licencji na odpowiedź na zadanie. Odstąpienie od Umowy uniemożliwia udział w Konkursie i wygranie nagród.


ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036, posiadająca REGON: 151562471 i NIP: 8992367273, telefon: 800 600 032, adres e-mail: service@kaufland.pl.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy konkursowej Konkursu „Kibicujmy razem”.
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym przez spółkę Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036 - w celu marketingu zewnętrznego tj. marketingu produktów lub usług, które nie są produktami lub usługami Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp,k.

Chcę zamówić bezpłatny newsletter Kaufland i być na bieżąco ze wszystkimi promocjami i nowościami w sklepach sieci. Tym samym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od spółki Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036

W celu wysłania formularza prosimy o zaznaczenie pola "Nie jestem robotem". Możesz zostać poproszony/poproszona o zrobienie prostego zadania. Wykonaj je i potwierdź to przyciskiem. Gdy zadanie zostanie wykonane poprawnie, będzie można wysłać do nas formularz.