Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.

Konkurs fotograficzny "Świąteczne wypieki"!

Co należy zrobić?

Przygotuj ciasto, ciasteczka lub inny bożonarodzeniowy specjał. Wyślij - używając do tego poniższego formularza - do nas zdjęcie swojego wypieku, a być może wygrasz jeden z 50. naszych bonów o wartości 100 złotych!  

Pamiętaj, aby na zdjęciu przedstawiony był chociaż jeden produkt marki K-Classic, który wykorzystany został do sporządzenia pysznego wypieku.

Nasi redaktorzy wybiorą spośród wszystkich nadesłanych zdjęć 50 najlepszych, najbardziej kreatywnych, których autorzy zostaną nagrodzeni naszymi bonami o wartości 100 złotych na zakupy w sklepach naszej sieci.

Aaaa i jeszcze jedno... Wasza kreatywność nie powinna mieć granic! Czekamy na Wasze zdjęcia i życzymy, aby Wasze zdjęcie zostało nagrodzone!

A więc: upiecz, wyślij zdjęcie i wygrywaj!

Konkurs trwa do

Załaduj zdjęcie, które chcesz nam wysłać, podaj swoje dane i wyślij je do nas.

Prosimy używać następujących formatów: JPG, JPEG, GIF, PNG. Wielkość pliku nie może przekraczać 8 MB.

0
Płeć

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu Konkursu fotograficznego "Świąteczne wypieki", jego treść jest dla mnie zrozumiała i wyrażam zgodę na związanie się jego postanowieniami.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie „Świąteczne wypieki” (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem www.kaufland.pl.

3. Organizatorem Konkursu jest Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Kaufland”).

4. Konkurs rozpoczyna się 7 grudnia 2017 roku a kończy 26 grudnia 2017 roku (dalej jako „Okres

Trwania Konkursu”).

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

7. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach

hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób, tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (tj. rodzice i dzieci) oraz małżonkowie i rodzeństwo.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) przesłać do Organizatora prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym uzupełniony formularz elektroniczny (zwany dalej „Formularzem”) dostępny na stronie internetowej Organizatora – www.kaufland.pl. Wzór Formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,

b) podać dane wskazane na Formularzu poprzez ich wpisanie w stosownym polu Formularza (zakres, cel i sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników opisano w § 6 Regulaminu),

c) przesłać drogą elektroniczną wypełniony Formularz wraz ze zdjęciem świątecznego wypieku zgodnym z regułami opisanymi w § 3 ust. 1 Regulaminu.

 

§ 3 Zdjęcia

 

1. Zdjęcie świątecznego wypieku, które będzie przedmiotem oceny jury i podstawą do przyznania nagród (szczegóły przyznawania nagród opisano w § 4 Regulaminu), zwane dalej „Zdjęciem”:

a) powinno ilustrować świąteczny wypiek wykonany samodzielnie przez Uczestnika (ciasta, ciasteczka, torty i podobne),

b) powinno przedstawiać opakowanie co najmniej jednego produktu marki K-Classic, który wykorzystano w przygotowaniu wypieku,

c) nie powinno zawierać wizerunku osób fizycznych lub znaków towarowych, logo, nazw bądź firm innych niż Kaufland,

d) powinno być przesłane w jednym z następujących formatów: JPG, JPEG, GIF, PNG i nie zawierać więcej niż 8 MB danych,

e) nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, dobra osobiste lub dobre obyczaje,

f) zarówno Zdjęcie jaki i przedstawiony na nim wypiek powinny stanowić przedmiot majątkowych praw autorskich przysługujących Uczestnikowi w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu,

g) powinno być wykonane wyłącznie na potrzeby Konkursu,

h) nie może być wcześniej publikowane w jakikolwiek sposób w szczególności w sieci Internet,

i) nie powinno zawierać opakowania produktu marki K-Classic nałożonego na Zdjęcie z wykorzystaniem jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy przesyłający Zdjęcia oraz przedstawione na nim wypieki, w stosunku do których przysługuje im pełnia autorskich praw majątkowych.

 

§ 4 Przyznawanie nagród

 

1. Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, nie później niż do 28 lutego 2018 roku, jury wyłoni zwycięzców nagród w Konkursie.

2. W skład jury wchodzić będą 3 osoby będące pracownikami Organizatora, wyłączone z udziału w Konkursie zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu (zwane dalej „Jury”).

3. Jury oceni nadesłanie Zdjęcia z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) spełniania wszystkich wymienionych kryteriów w § 3 ust. 1 Regulaminu

b) kreatywność i oryginalność kompozycji uwidocznionej na Zdjęciu,

c) estetyczne walory Zdjęcia,

d) smakowity wygląd wypieków uwidocznionych na Zdjęciu,

e) jakość wykonania Zdjęcia,

4. Spośród nadesłanych Zdjęć, po dokonaniu oceny opisanej w ust. 3 powyżej, Jury wyłoni 50 (słownie: pięćdziesiąt) najlepszych Zdjęć. Uczestnicy, którzy nadesłali wyłonione przez Jury Zdjęcia, staną się zwycięzcami Konkursu i będą im przysługiwać nagrody opisane §5 Regulaminu.

5. Dany Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zdjęć, lecz wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie, o której mowa w § 5. W przypadku, gdy okaże się, że Jury wybrało dwa lub więcej Zdjęć tego samego Uczestnika, Uczestnik ten otrzyma tylko jedną nagrodę, a nagrodę, którą ten Uczestnik miałby otrzymać za pozostałe Zdjęcia, otrzymają inni Uczestnicy po ponownym przeanalizowaniu i ocenie Zdjęć przez Jury.

6. Z wszystkimi zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem poczty email w terminie do 28 lutego 2018 roku, informując ich o wygranej.

 

§ 5 Nagrody

 

1. Każdy zwycięzca, którego Praca zostanie wybrana przez Jury w trybie opisanym w §4, otrzyma:

- bon upominkowy 
na zakupy w sklepach sieci Kaufland o wartości 100 PLN wraz z nagrodą pieniężną, która w całości przeznaczona zostanie na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych opisanego w § 5 ust. 4 poniżej.

2. Organizator przyzna każdemu z pięćdziesięciu zwycięzców po jednym bonie upominkowym. Organizator przyzna bony upominkowe tym Uczestnikom, których Zadania Konkursowe będą najlepiej w ocenie Organizatora spełniać wymogi określone w §4 ust. 3 Regulaminu. Uczestnicy, którym Organizator przyzna bony upominkowe, zwani dalej będą „Zwycięzcami”.

3. Dany Uczestnik może wygrać tylko jeden bon upominkowy w Konkursie.

4. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie stanowi

11,11 % wartości bonu upominkowego. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy bonu upominkowego obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku podatkowego.

6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona przez Jury na stronie www.kaufland.pl do 28 lutego 2018 r. oraz przesłana w formie wiadomości e-mail do Zwycięzców.

7. Organizator wyda Zwycięzcom bony upominkowe w terminie do 31 marca 2018 roku.

8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagród (bonów upominkowych) na rzecz osób trzecich.

9.Nie jest możliwe wypłacenie równowartości bonów upominkowych.

10.Nie jest możliwa rezygnacja z bonu upominkowego. Rezygnacja z części bonu upominkowego jest równoznaczna z rezygnacją z całości bonu upominkowego. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z bonu upominkowego Organizator zastrzega sobie prawo przyznania bonu upominkowego kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Jury.

11.Organizator wyda Zwycięzcom bony upominkowe na swój koszt i dostarczy je bez wad.

12. Zasady korzystania z bonów upominkowych

dostępne są na stronie Organizatora www.kaufland.pl w zakładce „Dla Klienta”.

 

§ 6 Dane Osobowe

 

1. W toku wypełniania Formularza Uczestnik zostanie poproszony o przekazanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 tekst jednolity z dnia 28.06.2016 r. z późn. zm.) Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest całkowicie dobrowolne. Dane zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa oraz wykonania obowiązku podatkowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 oraz ust. 5 Regulaminu oraz w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika zgodnie z § 7 poniżej również w celu jej rozpatrzenia. Każda osoba, która poda swoje dane osobowe, ma prawo wglądu w te dane oraz prawo ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. Dane Uczestników konkursu, którzy nie wygrali Nagród, będą usunięte nie później niż w terminie jednego roku od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu. Dane Uczestników, którzy stali się zwycięzcami Konkursu i którym przesłano Nagrody, będą przetwarzane przez Organizatora od dnia ich otrzymania do maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Polityką Prywatności Kaufland dostępną pod adresem: www.kaufland.pl

3. W razie niepodania przez Uczestnika przynajmniej następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny i adres email, nie będzie możliwe jego uczestnictwo w Konkursie.

4. Organizator jest uprawniony do opublikowania imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzcy oraz miejscowości, z której pochodzi, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę.

 

§ 7 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: redakcjainternetowa@kaufland.pl lub adres korespondencyjny Organizatora wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.

2. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji osoba ją składająca zostanie poinformowana na adres e-mail, z którego przesłała reklamację, albo na adres korespondencyjny wskazany w przesyłce pocztowej z reklamacją lub – w braku takiego wskazania – adres korespondencyjny lub adres email wskazany w Formularzu.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kaufland.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych w Regulaminie zasad w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Platformy, zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania, wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych potrzeb Organizatora.

4. Regulamin wchodzi w życie 7.12.2017 roku.

5. W oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy o prawach konsumenta Organizator informuje, że:

-        istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

-        pozasądowe rozwiązywanie sporów oznacza, że spór jest rozpatrywany przez podmioty nie należące do systemu sądownictwa powszechnego (tradycyjnych sądów).

-        w przypadku sporów z przedsiębiorcami działającymi w branży handlu detalicznego, konsumenci mogą wnioskować o rozwiązanie sporu przez organy lub sądy polubowne działające przy Inspekcji Handlowej.

-        w przypadku sporów związanych z internetowymi umowami sprzedaży lub internetowymi umowami o świadczenie usług, wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu złożyć można poprzez tzw. platformę ODR, znajdującą się pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

-        udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów jest dobrowolny zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy. Bez zgody obu stron spór nie może być rozwiązany w tym trybie (wyjątki dotyczą podmiotów z rynku finansowego).

-        więcej szczegółów na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w szczególności pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym przez spółkę Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036 - w celu marketingu zewnętrznego tj. marketingu produktów lub usług, które nie są produktami lub usługami Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp,k.

Chcę zamówić bezpłatny newsletter Kaufland i być na bieżąco ze wszystkimi promocjami i nowościami w sklepach sieci. Tym samym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od spółki Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036

W celu wysłania formularza prosimy o zaznaczenie pola "Nie jestem robotem". Możesz zostać poproszony/poproszona o zrobienie prostego zadania. Wykonaj je i potwierdź to przyciskiem. Gdy zadanie zostanie wykonane poprawnie, będzie można wysłać do nas formularz.