Trwa wczytywanie danych

Trwa przesyłanie danych.
To nie Twój sklep?
Zmień
Twój sklep Kaufland

Dotychczas wybrane sklepy

Tax Free

Skorzystaj ze zwrotu podatku VAT dla osób mieszkających poza terytorium Unii Europejskiej i oszczędzaj na zakupach… w trzech krokach.

POLSKI

Zobacz, jak działa usługa TAX FREE - to proste! 

1.

Zrób w Kauflandzie zakupy za minimum 200 złotych i poproś pracownika o wystawienie formularza zwrotu podatku – TAX FREE FORM (pamiętaj, żeby wcześniej przygotować ważny paszport i dane adresowe miejsca zamieszkania poza UE). 

Sprawdź, czy dane osobowe są poprawnie uzupełnione i czy do formularza dołączony jest paragon z kasy fiskalnej

*Aby otrzymać formularz TAX FREE minimalna kwota 200 złotych musi znajdować się na jednym paragonie!

2.

Wyjeżdżając z Unii Europejskiej, zgłoś się do Urzędu Celnego (na granicy) i przedstaw dokument TAX FREE wraz z paragonem z kasy fiskalnej, paszport i zakupy w nienaruszonym stanie oraz w ilości zgodnej z przedstawionym dowodem zakupu.

Celnik potwierdzi wywóz towaru ostemplowaniem dokumentu TAX FREE – to bardzo ważne, brak stempli spowoduje, że stracisz możliwość uzyskania zwrotu podatku!

Nie musisz się spieszyć – aby otrzymać zwrot podatku VAT, wywieź zakupy poza teren Unii Europejskiej najpóźniej do ostatniego dnia trzeciego miesiąca od daty zakupów.

3.

Udaj się z ostemplowanym formularzem zwrotu podatku TAX REFUND CHEQUE do dedykowanego punktu zajmującego się zwrotami (placówki Global Blue sprawdzisz tutaj) i… gotowe!

Oszczędzaj na zakupach w Kauflandzie, oszczędzaj na podatku VAT!


УкpaiнсЬкa

Послуга TAX FREE - це просто!

1. 

Зроби покупки у Kaufland на суму мінімум 200 злотих* та попроси працівника видати тобі формуляр повернення податку TAX FREE FORM (пам'ятай про те, щоб завчасно підготувати дійсний закордонний паспорт та адресні дані місця проживання за межами ЄС).

Перевір, чи персональні дані вказані вірно та чи до формуляра був долучений касовий чек.

*Для отримання формуляра TAX FREE: мінімальна сума 200 злотих повинна знаходитися на одному касовому чеку!

2. 

Під час виїзду з Європейського Союзу звернися до митної служби (Urząd Celny) на кордоні та пред'яви документ TAX FREE разом із касовим чеком, закордонний паспорт та покупки у нерозпечатаній, непошкодженій упаковці у кількості, згідній з пред'явленим документом, який підтверджує здійснення покупки.

Митник підтвердить вивезення товару, ставлячи штамп на документі TAX FREE – це дуже важливо, оскільки через відсутність штампа ти втратиш можливість отримання повернення податку!

Не поспішай - щоб отримати повернення податку ПДВ (VAT), вивези покупки за межі Європейського Союзу не пізніше останнього числа третього місяця, наступного за місяцем покупки.

3.

Звернися з проштампованим формуляром повернення податку TAX REFUND CHEQUE до спеціального пункту, який займається поверненням (пункти Global Blue) і… готово!

Економ, купуючи у Kaufland, економ на податку ПДВ (VAT)!


Русский

Услуга TAX FREE - это просто!

1.

Сделай покупки в Kaufland на сумму минимум 200 злотых* и попроси сотрудника выдать тебе формуляр возврата налога TAX FREE FORM (помни о том, чтоб заблаговременно приготовить действительный заграничный паспорт и адресные данные места проживания за пределами ЕС).

Убедись в том, что персональные данные указаны верно и что к формуляру прикреплен кассовый чек.

*Для получения формуляра TAX FREE: минимальная сумма 200 злотых должна быть указана на одном кассовом чеке!

2.

При выезде из Европейского Союза обратись в таможенную службу (Urząd Celny) на границе и предъяви документ TAX FREE вместе с кассовым чеком, заграничный паспорт, а также покупки в невскрытой, неповрежденной упаковке в том количестве, которое указано в предъявленном документе подтверждающем совершение покупки.

Таможенник подтвердит вывоз товара, ставя штамп на документе TAX FREE – это очень важно, поскольку из-за отсутствия штампа ты потеряешь возможность получения возврата налога!

Не торопись - чтобы получить возврат налога НДС (VAT), вывези покупки за пределы Европейского Союза не позднее чем в последний день третьего месяца, следующего за месяцем, в котором была совершена покупка.

3. 

Обратись с проштампованным формуляром возврата налога TAX REFUND CHEQUE в специальный пункт, который занимается возвратами (пункты Global Blue) и… готово!

Экономь, покупая в Kaufland, экономь на налоге НДС (VAT)!


ENGLISH

See how TAX FREE works - it's easy!

1.

Do your shopping at Kaufland for at least 200 PLN and ask the employee to issue a tax refund form - TAX FREE FORM (remember to prepare a valid passport and address details of your residence outside the EU in advance).

Check if the personal data is correctly completed and if the receipt from the cash register is attached to the form.

* To receive a TAX FREE form, the minimum amount of PLN 200 must be on one receipt!

2.

When leaving the European Union, report to the Customs Office (at the border) and present the TAX FREE document together with the receipt from the fiscal cash register, passport and purchases in intact state and in the quantity according to the presented proof of purchase.

The customs officer will confirm the export of the goods by stamping the TAX FREE document - it is very important, lack of stamps will cause the loss of possibility of obtaining a tax refund!

You don't have to hurry - to get your VAT refund, take your purchases outside the European Union by the last day of the third month from the date of purchase at the latest

3.

Go with the stamped TAX REFUND CHEQUE tax return form to a dedicated refund centre (check Global Blue points) and... ready!

Save on shopping at Kaufland, save on VAT!